POLITYKA PRYWATNOŚC

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania
przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w
korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej,
wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy
szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam
przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki
techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa
szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię
danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie
najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to
więcej niż kilka minut.

 Kto jest administratorem strony internetowej

www.kola2.pl?

Administratorem strony
internetowej jest Michał Kędra, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
KOŁA 2 Michał Kędra, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki pod adresem ul. Strzegomska 24, 58-160 Świebodzice, NIP
8842759072, REGON 363082637, BDO 000202781, (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych
osobowych?

Twoje dane osobowe są przez
nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego
powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych
osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał
Kędra, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOŁA 2 Michał Kędra,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
pod adresem ul. Strzegomska 24, 58-160 Świebodzice, NIP 8842759072, REGON
363082637, BDO 000202781, telefon: +48 697481006, e-mail: kontakt@kola2.pl

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować
się z nami za pomocą:

       poczty
elektronicznej: kontakt@kola2.pl,

       poczty
tradycyjnej: ul. Strzegomska 24, 58-160 Świebodzice,

       telefonu:
+48 697481006.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE
NAM PODAJESZ?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je
przetwarzamy?

Na naszej stronie
internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy
różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna
przetwarzania

Czas przechowywania
danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed
zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której
jesteś stroną

do upływu okresu
przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

założenie i prowadzenie
konta

imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny,

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed
zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której
jesteś stroną

do upływu okresu
przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

dodawanie opinii

imię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii
dotyczących towarów i przebiegu transakcji

do momentu wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych

newsletter

adres email, imię,

art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych

30 dni lub do momentu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

formularz kontaktowy

imię, nazwisko, adres
e-mail, telefon,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z
nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

organizacja konkursów

imię, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych

do momentu cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych

program lojalnościowy

imię, adres e-mail, numer
telefonu,

art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych

do momentu cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie
sklepu internetowego

adres IP

Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu

do momentu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

marketing bezpośredni
towarów i usług własnych, w tym remarketing

adres pobytu, adres IP,

Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i
egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i
innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr
rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu
przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych
i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr
PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr
karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów
podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały
przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie
wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia
przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane
osobowe możesz znaleźć tutaj.

[KOMENTARZ: W tym miejscu proszę zapoznać się z
załącznikiem, przedstawiającym listę dostawców usług zewnętrznych, który
Państwu przesłaliśmy. Nadmieniam, iż lista jest jedynie przykładowa. Proszę nie
zamieszczać całej listy, jeśli Państwo nie korzystają ze wszystkich dostawców,
a jeśli jakiegoś dostawcy brakuje – proszę wprowadzić go na listę wg wzoru na
niej zamieszczonego. Wykazanie odbiorców może nastąpić również przez wskazanie
kategorii odbiorców, jednak to rozwiązanie powinno mieć zastosowanie w przypadku,
gdy liczba odbiorców jest bardzo długa].

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym
profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie
decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG
lub do organizacji międzynarodowej?


JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

       żądania
dostępu do swoich danych osobowych,

       żądania
sprostowania swoich danych osobowych,

       żądania
usunięcia swoich danych osobowych,

       żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

       wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

       żądania
przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych
powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku
ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o
kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę
żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie
miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny
opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje
dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

       dostępu
do danych osobowych,

       uzyskania
informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach
przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

       uzyskania
kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu
do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@kola2.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16
RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są
nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich
danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich
danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich
danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@kola2.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw.
"prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
gdy:

       Twoje
dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane;

       wycofałeś
określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
Twoją zgodę;

       Twoje
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

       wniosłeś/wniosłaś
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

       wniosłeś/wniosłaś
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych
możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać
usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres:kontakt@kola2.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych, gdy:

       kwestionujesz
prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy
przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić
prawidłowość tych danych;

       przetwarzanie
Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych
zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

       Twoje
dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

       zgłosiłeś/zgłosiłaś
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia
czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w
Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: kontakt@kola2.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

       przetwarzaniem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę
trzecią;

       przetwarzaniem
na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Jeśli chcesz zagłosić
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: kontakt@kola2.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art.
20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie
CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż
preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić
Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane
osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie
możliwe).

Jeśli chcesz zażądać
przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@kola2.pl.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas
na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@kola2.pl.

W przypadku, gdy chcesz
cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi
"Newsletter" możesz z niego zrezygnować tutaj [link do strony
unsuscribe]
.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku
zastąpił GIODO.